خانه » بانک » ۵.۱ میلیـون فقـره چـک در خرداد برگشت خورد

۵.۱ میلیـون فقـره چـک در خرداد برگشت خورد

در خرداد ٩٦، درکـل کشـور بـالغ بـر ۵.۱ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٣٨هزارمیلیارد ریال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۲درصد و ۶.۶‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد بانکی به نقل ازبنکر: آمار خردادماه چک‌های مبادله شده و برگشتی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسـتان تهـران حـدود ٥٤١ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٨١هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. به عبارت دیگر بیش از ۳۶‌درصد تعداد و بیش از ۵۸‌درصد مبلغ برگشتی‌ها در تهران بوده است.

سهم ۱۶ درصدی چک‌های برگشتی
 در کـل کشـور ۲٫۱۶‌درصد از کـل تعـداد چـک‌های مبادلـه‌یی و ۱٫۲۳‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است. در استان تهران ۸٫۱۵‌درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌یی و ۵٫۲۲‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی برگشت داده شده است.
اردبیل، ایلام و لرستان با بیشترین‌ برگشتی‌ها
در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبـالغ چک‌های مبادلــه شـده در اســتان بـه ترتیــب بـه استان‌های اردبیــل ۵٫۳۳درصــد، ایلام ۹٫۳۱‌درصد و لرستان ۶٫۳۱‌درصد اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر ۳٫۱۱درصد، خوزستان ۷٫۱۴‌درصد و گیلان ۳٫۱۷‌درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
دلایل برگشتی چک‌ها
در خـردادمـاه ١٣٩٦ در کل کشور بـالغ بـر ۵٫۱میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ١٢٧ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۴٫۹۷‌درصد و از نظر مبلغ ۵٫۹۱‌درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در اسـتان تهـران بـالغ بـر ٥٢٣ هـزار فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٧١هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در استان تهران از نظر تعداد ۸٫۹۶‌درصد از کل چک‌های برگشتی و از نظر مبلغ ۴٫۸۷‌درصد از کـل مبلغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد ۷٫۹۸درصد، همدان ۴٫۹۸‌درصد و زنجان ۳٫۹۸‌درصد اختصـاص یافتـه اســت و استان‌های ایــلام ۹٫۷۶درصــد، خوزســتان ۹٫۹۱‌درصد و چهارمحــال و بختیــاری ۲٫۹۳‌درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
۶۰ هزار میلیارد تومان مبادله چک
در خردادماه ١٣٩٦، در کل کشور بالغ بر ۵٫۹ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ٦٠٠هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۸٫۰‌درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳٫۱‌درصد افزایش نشان می‌دهد.
در استان تهران بـالغ بـر ۴٫۳میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ٣٥٩ هزار میلیارد ریال مبادله شد.   در خردادماه ١٣٩٦معادل ۵۳٫۴‌درصد از تعداد چک‌های مبادله‌یی کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که به ترتیب بـا ۳۶درصـد، ۵٫۹‌درصد و ۹٫۷‌درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
۷۰‌ درصد مبلغ چک مبادله شده در تهران
همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ ۶٫۷۰‌درصد از مبـالغ چک‌های فـوق در سـه اسـتان تهـران ۹٫۵۹درصد، اصفهان ۵٫۵درصد و خراسـان‌رضـوی ۲٫۵‌درصد مبادلـه شده اسـت کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
چک‌های وصولی
در خـردادمـاه ١٣٩٦، درکـل کشـور حـدود ٨ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر٤٦١ هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۴٫۱درصد و ۱٫۰‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
وصول ۸۳‌ درصد مبلغ تعداد چک‌ها
در کل کشور ۸٫۸۳‌ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌یی و ۹٫۷۶‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی وصول شده و در استان تهران حـدود ۹٫۲میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر٢٧٨ هزار میلیارد ریال وصول شده است.
 ۷۷‌ درصد مبلغ چک‌های تهران وصول شد
در استان تهران از نظر تعداد ۲٫۸۴‌درصد و از نظر مبلغ ۵٫۷۷‌درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌یی وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کـل چک‌های مبادله‌یی در استان به ترتیب به استان‌های گـیلان ۶٫۸۷درصـد، یـزد ۷٫۸۶‌درصد و خوزســتان ۴٫۸۶‌درصد اختصــاص یافتــه اســت و استان‌های کردســتان ۱٫۷۶درصــد، کهگیلویه و بویراحمد ۲٫۷۶‌درصد و چهارمحال و بختیاری ۶٫۷۸‌درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های وصـولی به کـل مبـالغ چک‌های مبادله‌یی در استان به ترتیب به استان های بوشهر ۷٫۸۸ درصد، خوزســتان ۳٫۸۵‌درصد و گــیلان ۷٫۸۲‌درصد اختصــاص یافتــه اســت و استان‌های اردبیل ۵٫۶۶درصد، ایلام ۱٫۶۸‌درصد و لرستان ۴٫۶۸درصد کمترین نسبت مبالغ چک‌های وصولی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
 ۱۴۰هزار میلیارد تومان چک‌های رمزدار وصولی
در خرداد ماه ١٣٩٦، درکل کشور معادل ٨٦٨ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر ١٤٠٣ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۴٫۹‌درصد و ۹٫۱درصد افزایش داشته است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣١١ هزار فقره چک رمزدار بـه مبلغـی بـالغ بـر ٩٩٠ هزار میلیارد ریال وصول شد.
 ۷۰‌ درصد مبلغ چک رمزدار در تهران
در مـاه مـذکور ۳٫۴۹‌درصد از تعـداد چک‌های رمـزدار وصـولی در سـه اسـتان تهـران ۸٫۳۵درصد، خراسان رضوی ۹٫۶‌درصد و اصفهان ۶٫۶‌درصد وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.  همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ ۶٫۸۰درصد از مبـالغ چک‌های فـوق در استان‌های تهـران ۶٫۷۰ درصــد، اصــفهان ۶٫۳‌درصد و خراســان رضــوی و خوزســتان هــر یــک ۲٫۳‌درصد وصول شده است.
مبلغ چک‌های رمزدار۳ برابر چک‌های عادی
به نوشته تعادل، در خرداد ماه ١٣٩٦، درکل کشور بالغ بر ۸٫۸میلیون فقره چک وصـول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ٧٩٧٤ هزار فقره چک عادی و معادل ٨٦٨ هزار فقره چک رمزدار بوده است. بـر ایـن اساس در کل کشور ۲٫۹۰‌درصد از کل تعداد چک‌های وصـولی، چـک عـادی و ۸٫۹‌درصد چـک رمزدار بوده است.  درکل کشور مبلغی حدود ١٨٦٥هزار میلیارد ریال چک وصـول شد که بالغ بر٤٦١هزار میلیارد ریال چک عادی و بـالغ بـر ١٤٠٣هـزار میلیـارد ریـال چـک رمـزدار است. به عبارتی در کل کشور ۷٫۲۴‌درصد از کل مبلغ چک‌های وصـولی، چـک عـادی و ۳٫۷۵‌درصد چک رمزدار بوده است.
به عبارت دیگر اگرچه تعداد چک‌های رمزدار کمتر از ۱۰‌درصد کل چک‌های مبادله شده بوده اما مبلغ آن سه برابر چک‌های عادی است و مبلغ چک رمزدار ۱۴۰هزار میلیارد تومان در مقابل ۴۶هزار میلیارد تومان مبلغ چک‌های عادی بوده است در حالی که از نظر تعداد ۷٫۹ میلیون چک عادی در مقابل ۸۶۸ هزار چک رمزدار مبادله شده است.

پیام بگذارید