خانه » بازار روز

بازار روز

نرخ آهن و فلزات

آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین میلگرد ۱۶ (کیلوگرم/تومان) ۱,۷۲۵ (%-۱.۴۵) -۲۵ ۱,۷۲۵ ۱,۷۵۰ میلگرد ۱۴ ( کیلوگرم/تومان) ۱,۷۲۵ (%-۱.۴۵) -۲۵ ۱,۷۲۵ ۱,۷۵۰ پلاتين(تن/دلار) ۹۱۸ (%-۰.۶۶) -۶.۱ ۹۱۸ ۹۲۸ تیرآهن ۱۸ (شاخه/تومان) ۴۳۹,۰۰۰ (%-۰.۲۳) -۱۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ تیرآهن ۱۶ (شاخه/تومان) ۳۶۹,۰۰۰ (%-۰.۲۷) -۱۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ تیرآهن ۱۴ (شاخه/تومان) ۳۰۰,۰۰۰ (%-۰.۳۳) -۱۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۱,۰۰۰ نقره (اونس/دلار) ۱۶ (%-۱.۲۵) -۰.۲ ۱۶ ...

ادامه »

نرخ حبوبات، برنج و خشكبار

حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۱۷۲,۰۰۰ (%-۲۵) -۴۳۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۴۵۰,۰۰۰ (%-۸.۸۹) -۴۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۹۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۹۲,۰۰۰ (%۶.۵۲) +۶۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه ...

ادامه »

نرخ ميوه ها و سبزيجات

ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۱۸,۰۰۰ (%۳۳.۳۳) +۶۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ انار(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) ۲۴,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۱۱,۰۰۰ (%-۹.۰۹) -۱۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۱۲,۵۰۰ (%-۱۲۰) -۱۵۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ...

ادامه »

نرخ گوشت، مرغ و ماهی

گوشت، مرغ و ماهی مقدار تغییر کمترین بیشترین مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) ۶۵,۹۰۰ (%۵.۱۶) +۳۴۰۰ ۶۲,۵۰۰ ۶۵,۹۰۰ حلوا سیاه (سايزM/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) ۲۳۰,۰۰۰ (%۸.۷) +۲۰۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قزل آلای رنگین کمان (بالاي ۳۰۰ گرم/ ريال)- (قيمت ميدان ميوه و تره بار) ۱۲۵,۰۰۰ (%-۳۴.۴) -۴۳۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ گوشت گوساله و گوسفندي- ...

ادامه »

نرخ آهن و فلزات

آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین میلگرد ۱۶ (کیلوگرم/تومان) ۱,۷۸۰ (%۰) ۰ ۰ ۰ میلگرد ۱۴ ( کیلوگرم/تومان) ۱,۷۸۰ (%۰) ۰ ۰ ۰ پلاتين(تن/دلار) ۹۱۵ (%-۰.۰۸) -۰.۷ ۹۱۵ ۹۱۶ تیرآهن ۱۸ (شاخه/تومان) ۴۳۷,۰۰۰ (%۰) ۰ ۰ ۰ تیرآهن ۱۶ (شاخه/تومان) ۳۷۱,۰۰۰ (%۰) ۰ ۰ ۰ تیرآهن ۱۴ (شاخه/تومان) ۳۰۴,۰۰۰ (%۰) ۰ ۰ ۰ نقره (اونس/دلار) ۱۷ (%-۰.۵۴) -۰.۰۹ ۱۷ ...

ادامه »

نرخ حبوبات، برنج و خشكبار

حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۲۱۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۴۹۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۹۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰ برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۸۶,۰۰۰ (%۰) ۰ ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه ...

ادامه »

نرخ گوشت، مرغ و ماهی

گوشت، مرغ و ماهی مقدار تغییر کمترین بیشترین مرغ کیسه ای- ريال/ كيلويي(قيمت ميدان ميوه و تره بار) ۶۲,۵۰۰ (%-۵.۴۴) -۳۴۰۰ ۶۲,۵۰۰ ۶۵,۹۰۰ حلوا سیاه (سايزM/ ريال)-(قيمت ميدان ميوه و تره بار) ۲۱۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ قزل آلای رنگین کمان (بالاي ۳۰۰ گرم/ ريال)- (قيمت ميدان ميوه و تره بار) ۱۶۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ گوشت گوساله و گوسفندي- ...

ادامه »

نرخ ميوه ها و سبزيجات

ميوه ها و سبزيجات مقدار تغییر کمترین بیشترین خربزه انواع(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۱۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ انار(كيلويي/ريال)-(ميدان ميوه وتره بار) ۲۴,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ هویج(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۱۲,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ گوجه فرنگی بوته رس (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ۲۷,۵۰۰ (%۰) ۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰ سیب زمینی نو (كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) ...

ادامه »

نرخ آهن و فلزات

آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین میلگرد ۱۶ (کیلوگرم/تومان) ۱,۶۲۵ (%-۰.۳۱) -۵ ۰ ۰ میلگرد ۱۴ ( کیلوگرم/تومان) ۱,۶۲۵ (%-۱.۵۴) -۲۵ ۰ ۰ پلاتين(تن/دلار) ۹۳۱ (%۰.۳۳) +۳.۱ ۹۳۱ ۹۳۱ تیرآهن ۱۸ (شاخه/تومان) ۴۲۴,۰۰۰ (%-۱.۱۸) -۵۰۰۰ ۰ ۰ تیرآهن ۱۶ (شاخه/تومان) ۳۶۰,۰۰۰ (%-۰.۲۸) -۱۰۰۰ ۰ ۰ تیرآهن ۱۴ (شاخه/تومان) ۲۹۶,۰۰۰ (%۰) ۰ ۰ ۰ نقره (اونس/دلار) ۱۷ (%۱.۱۳) +۰.۱۹ ۱۷ ...

ادامه »